امتیازبندی کارآفرینی استان منیتوبا

برای اقدام در این برنامه باید شرایط زیر را داشته باشید:

۱- سه سال سابقه مدیریت در ۵ سال گذشته

۲- داشتن دارایی خالص به ارزش حداقل ۳۵۰ هزار دلار کانادا

۳- پرداخت یک سپرده ۱۰۰ هزار دلاری قابل برگشت به دولت منیتوبا

۴- داشتن حداقلی از دانش زبان

۵- حضور در مصاحبه با افسر مهاجرت استان مانیتوبا

۶- انجام سفر اکتشافی در استان به مدت حداقل یک هفته

*نکته : گرچه امتیاز قبولی در این برنامه ۶۰ امتیاز میباشد ، ولی حداقل امتیاز دلیل گرفتن دعوت نامه نیست ، کمترین امتیاز دریافت دعوت نامه  در آخرین دوره ۸۷ امتیاز بوده